Stratagem phát triển và triển khai các giải pháp sáng tạo và chiến lược cho các tổ chức công/tư trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ, an ninh, công nghệ, kinh tế, môi trường, giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng. Stratagem sẽ điều phối các đóng góp và hoạt động của cụm các công ty an toàn & bảo dưỡng-sửa chữa-đại tu thuộc Tổ hợp hàng không Việt Nam-Hà Lan DAV.

http://www.horyzon.nl

Ông Bouke Veldman – veldman@horyzon.nl – DĐ: +31 654 274 541